Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony www oraz zakupu usług oferowanych na stronie www.iwonaryszkowska.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia na stronie internetowej przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Przedmiotem usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem domeny www.iwonaryszkowska.pl są usługi związane ze stylizacją ubioru, doradztwem w dziedzinie ubioru, wizerunku zewnętrznego, zasad dress code, usługi stylizacji i szkoleń dla Klientów indywidualnych, grup zorganizowanych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych.

 5. Właścicielem Strony i podmiotem świadczącym usługi jest Strefa Stylu Iwona Ryszkowska, ul. Bruzdowa 98b/1, 02-991 Warszawa , NIP: 714 185 32 28, numer telefonu: 516 540 444.

 6. Właściciel strony ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do strony.

 7. Użytkownik korzystający ze strony akceptuje niniejszy regulamin działania strony oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 8. Skorzystanie z usług Strefy Stylu wymaga dokonania płatności według cennika umieszczonego na stronie www.iwonaryszkowska.pl

 9. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.

 10. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny brutto za usługę w momencie zawarcia umowy między usługodawcą a Klientem. Płatność następuje poprzez przelew na konto bankowe w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 11. Zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie przez Strefę Stylu otrzymania od Klienta wypełnionego formularza zawierającego opis usług świadczonych przez Strefę Stylu, wraz ze wskazaniem cen każdej poszczególnej usługi, w którym Klient wskazuje zakres usługi, którą chce nabyć. Strefa Stylu dokona drogą e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta na adres zwrotny. Klienta terminie 3 dni od dnia otrzymania powyższego formularza.

 12. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Strefa Stylu skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Strefa Stylu ma prawo do anulowania Zamówienia.

 13. Potwierdzenie może nastąpić również telefonicznie, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Strefę Stylu formularza zawierającego zamówienie usługi przez Klienta. W takim przypadku Strefa Stylu wyśle na adres e-mail klienta potwierdzenie przyjęcia zamówionej usługi.

 14. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie sporządzone zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta.

 15. Kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego nie zobowiązuje Klienta do skorzystania z usług i nie wiąże się z kosztami.

 16. Przycisk "Umów się" zamieszczony przy usługach na stronie Strefy Stylu służy do kontaktu ze stylistkami Strefy Stylu. Skorzystanie z niego nie pociąga za sobą żadnych kosztów finansowych.

 17. Właściciel strony zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych usług. Informacja o zmianach zostanie podana do wiadomości na stronie.

 18. W przypadku zakupu szkolenia lub usługi na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach umowy, regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację

 19. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Strefy Stylu mogą być składane drogą e-mail na adres: kontakt@iwonaryszkowska.pl lub w formie pisemnej na adres pocztowy: Strefa Stylu Iwona Ryszkowska, ul.Bruzdowa 98b/1, 02-991 Warszawa .

 20. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Strefę Stylu niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 21. W przypadku uznania reklamacji, koszt zakupionej w Strefie Stylu dowolnej usługi podlega wymianie na inną usługę bądź kilka usług o co najmniej tej samej bądź wyższej łącznej wartości, która zostanie zrealizowana w miejscu i terminie uzgodnionym indywidualnie z Klientem. W przypadku wymiany usługi na inną o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.

 22. Klient zobowiązany jest podać w formularzu kontaktowym dane osobowe zgodne z prawdą.

 23. Prawo do zdjęć, publikacji, treści zamieszczonych na stronie www.iwonaryszkowska.pl posiada wyłącznie ich autor bądź osoby pisemnie przez niego upoważnione.

 24. Umowa dotycząca wykonania usługi między firmą Strefa Stylu a Klientem zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 25. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane w przypadku zalegania przez Klienta z płatnościami wobec firmy Strefa Stylu.

 26. Opłata dla Klienta za połączenie z numerami kontaktowymi zamieszczonymi na stronie internetowej naliczana jest zgodnie z pakietem taryfowym usług, z którego korzysta Klient.

 27. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej zawarcia składając stosowne oświadczenie na piśmie bądź przez złożenie oświadczenia drogą e-mail na adres: kontakt@iwonaryszkowska.pl. W takim przypadku Strefa Stylu niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie odstąpienia od umowy.

 28. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zgodnie z wolą Klienta usługa zostanie w całości wykonana zgodnie z treścią zawartej umowy w terminie poprzedzającym upływ terminu do odstąpienia od umowy.

 29. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, gdy zgodnie z żądaniem Klienta świadczenie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, lecz usługa nie została w całości wykonana w momencie odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

 30. Strefa Stylu zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

 31. Strefa Stylu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z innymi kosztami.

 32. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Strefa Stylu wykonała w pełni usługę, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Strefę Stylu utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

ZAKUPY, PRZEGLĄD SZAFY:

 1. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.iwonaryszkowska.pl lub poprzez rezerwację telefoniczną pod numerami telefonu wskazanymi na stronie.

 2. Klient powinien dokonać telefonicznej lub mailowej rezerwacji daty spotkania ze stylistką Strefy Stylu.

 3. Klient deklarujący chęć skorzystania z usługi, otrzyma najpóźniej w dzień poprzedzający spotkanie ze stylistką, wiadomość tekstową (sms) z prośbą o potwierdzenie godziny i miejsca spotkania.

 4. W przypadku niedokonania potwierdzenia spotkania przez Klienta, stylistka nie ma obowiązku przybyć na umówione wcześniej spotkanie.

 5. Klient stawia się na spotkanie ze stylistką Strefy Stylu w zarezerwowanym i potwierdzonym wcześniej terminie i miejscu. Jeśli Klient nie stawi się na spotkanie w umówionym terminie i miejscu bez usprawiedliwionej przyczyny, traci prawo do skorzystania z usługi w bieżącym dniu i nie przysługuje mu możliwość zwrotu kosztów. Wyjątek stanowi okoliczność losowa, której Klient nie mógł przewidzieć, np. wypadek. Wówczas Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze stylistką w celu wyznaczenia nowego terminu i miejsca spotkania.

 6. Usługa zakupów ze stylistką Strefy Stylu polega na spotkaniu ze stylistką, podczas którego omawiane są oczekiwania Klienta, jego typ sylwetki, typ kolorystyczny. Następnie Klient wraz ze stylistką udaje się do wybranych przez nią sklepów, w których może dokonać zakupów, uwzględniając uwagi i porady stylistki. Po zakupach stylistka przygotuje i prześle Klientowi w ciągu max 7 dni roboczych dokument pdf z kompletnymi zestawami do noszenia stworzonymi ze zdjęć zakupionych elementów garderoby.

 7. Podczas zakupów Klient może skorzystać z kart rabatowych udostępnionych przez stylistkę, które uprawniają do zakupów z rabatem w wybranych sklepach. Po zakończonym spotkaniu Klient nie ma prawa korzystać z kart rabatowych stylistki.

 8. Usługa przeglądu szafy Klienta polega na spotkaniu ze stylistką Strefy Stylu w miejscu zamieszkania Klienta, podczas którego omawiane są oczekiwania Klienta, jego typ sylwetki, typ kolorystyczny. Następnie stylistka przegląda zawartość udostępnionej jej przez Klienta szafy/garderoby, pozostawiając w niej elementy we właściwych dla Klienta fasonach i kolorach. Niewłaściwe zdaniem stylistki elementy odkłada ona w jedno miejsce, z wyraźną rekomendacją do usunięcia ich z szafy/garderoby Klienta. Stylistka argumentuje ustnie, dlaczego dane rzeczy odkłada do usunięcia, a inne pozostawia w szafie/garderobie. Przegląd szafy kończy się sporządzeniem przez stylistkę listy brakujących elementów, które warto, aby Klient dokupił w przyszłości, by mieć kompletną garderobę. Decyzja o ich zakupie należy do Klienta.

 9. Każdy Klient przed i po zakończonej usłudze może zostać poproszony o możliwość wykonania zdjęć przez stylistkę w celu promocji usługi na stronie www.iwonaryszkowska.pl oraz profilu firmy na Facebooku. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Każdy Klient ma prawo odmówić publikacji swojego wizerunku. Bez zgody Klienta zdjęcia nie zostaną opublikowane.

 10. Stylistka nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie centrum handlowego.

 11. Stylistka nie ponosi odpowiedzialności za elementy garderoby Klienta, zarówno te odłożone do usunięcia z szafy, jak i te, które w niej pozostaną po przeglądzie szafy.

 

SZKOLENIA:

 1. Strefa Stylu organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.iwonaryszkowska.pl lub na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/pages/Strefa-Stylu/139601346141567?fref=ts lub w indywidualnej ofercie przesłanej Klientowi drogą e-mail.

 2. Uczestnikiem szkoleń jest osoba, która dokonała zakupu szkolenia poprzez realizację płatności na wskazane konto bankowe i potwierdziła swój udział rezerwując termin szkolenia

 3. Szkolenia realizowane są w grupach max 10-osobowych. W przypadku niezebrania minimalnej liczby uczestników (8 osób), organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia. W takim przypadku organizator może wskazać inny termin realizacji szkolenia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe Klientów.

 5. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może drogą mailową wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia.

 6. Potwierdzenie udziału w szkoleniu przesyłane jest na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mailowe Zgłaszających na min 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

 7. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów: zakwaterowania, posiłków, dojazdu, parkingów.

 8. W tytule przelewu należy wpisać: Imię i Nazwisko Zgłaszającego, Adres e-mail, Nazwę Szkolenia.

 9. Dla grup (min. 3 osoby zapisujące się razem) i stałych partnerów możliwe są zniżki.

 10. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 11. Zawarcie umowy – następuje z chwilą poprawnego wypełnienia formularza elektronicznego na stronie internetowej, lub drogą e-mailową i zaksięgowanie na koncie Strefy Stylu opłaty za szkolenie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie internetowej www.iwonaryszkowska.pl są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronie są zabronione.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia na usługi oferowane w ramach działalności Strefy Stylu, a w przypadku wyrażenia w tym zakresie odrębnej zgody Klienta, również w celach marketingowych.

 3. Klienci Strefy Stylu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych i ich poprawiania. Mogą tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@iwonaryszkowska.pl lub poprzez oświadczenie wysłane listem poleconym na adres Strefa Stylu Iwona Ryszkowska, ul. Bruzdowa 98b/1, 02-991 Warszawa.

 4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania usług.

 5. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do umowy zawieranej przez firmę Strefa Stylu oraz Klientem. Treść regulaminu jest dla Stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów między firmą Strefa Stylu a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

 7. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: kontakt@iwonaryszkowska.pl   lub numerem telefonu 516 540 444 (pon.-pt. godz. 9.00-18.00).

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.

 9. W celu zakupu kolejnej usługi Klient powinien złożyć nowe zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.iwonaryszkowska.pl lub poprzez rezerwację telefoniczną pod numerami telefonu wskazanymi na stronie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 stycznia 2015 roku.

TOP